Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Welkomst brochure :

HONDENSCHOOL KUURNE                                                                                                           

HEET U WELKOM

 

 

 

 Hondenschool Kuurne heet U welkom

 • Deze beknopte brochure heeft als doel de nieuwe leden vanaf hun eerste bezoek aan onze vereniging zo vlot mogelijk inlichtingen te verstrekken.
 • Het is een leidraad door onze club en voor de aangeslotenen een nuttige informatiebron.
 • U maakt kennis met de reglementen die in onze club van toepassing zijn.
 • In zoverre men zich naar de reglementen schikt , blijft elk lid vrij , zoveel te trainen met zijn hond als hij nuttig acht.

      

  Wij zijn vereerd met uw bezoek en hopen U ook als
       één van onze clubleden te mogen begroeten !

                                       
                                         

Ons adres: V.Z.W Hondenschool Kuurne  (langs het jaagpad van de Leie)
                    Luitenant Generaal Gérardstraat 44
                    8520 KUURNE

 

 

1. CLUBINFO

H.S.KUURNE werd in januari 1985 opgericht, is aangesloten bij
de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder
het nummer 824 en bij de West Vlaamse federatie.

De K.K.U.S.H. is het besturend organisme van de Belgische Kynologie
en valt op haar beurt onder de reglementen van de Fédération Cy-
nologique Internationale (F.C.I.)

H.S.KUURNE heeft zich als doel gesteld, het opleiden en africhten
van honden en het bijstaan van de begeleider.
Tevens wordt, door de principes van opleiding ernaar gestreefd een
vrolijke en sociale hond te bekomen.

H.S.KUURNE verstrekt uitsluitend onderricht in het kader van het
gehoorzaamheidsprogramma. Na de puppyklas en de A-klas worden
de honden voorbereid in de B-groep. Vanuit deze groep kan men,
indien gewenst, zich voorbereiden voor het brevet “gehoorzaamheid”.
Na het slagen van deze proef ingericht door de K.K.U.S.H. kunnen
hond en geleider deelnemen aan gehoorzaamheidwedstrijden.
Hierna wordt de opleiding verder gezet in de groepen “Debutanten,
Programma 1 en Programma 2”.

N.B. Vanuit H.S.K. is er geen enkele verplichting om aan wedstrijden
deel te nemen, doch het zou zonde zijn als uw hond goed presteert
het niet eens te proberen !

In onze kantine kan U altijd terecht voor inlichtingen en informatie omtrent uw dierbare viervoeter.
Ook voor een verfrissing, een warme drank of een hapje ben je daar aan het juiste adres.
Het spreekt vanzelf dat uw hond er ook welkom is, mits hij aangelijnd is.

 

 

De V.Z.W. Hondenschool Kuurne wordt geleid door:

                        Voorzitter :           Dhr. Nicko Maertens

                        Secretariaat :        Mevr. Martine Manhaeghe

                        Penningmeester :   Dhr. Johny Vanneste
       
                            Hulpbestuurslid :    Dhr. Martin Sanders

Voor alle vragen, problemen of suggesties kunt u bij hen terecht.
Op elke training staat er minstens één van hen ter Uwer beschikking.

Met de medewerking van vele vrijwilligers organiseert het bestuur nog tal van andere activiteiten.
De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: de clubwandeling, het clubfeest, het clubkampioenschap,
een nationale wedstrijd en sinds kort een Halloweennachtwedstrijd.
Het bestuur staat altijd open voor nieuwe verfrissende ideeën.

De eerste drie lessen gelden als kennismaking en werking binnen onze hondenschool, deze zijn dan ook gratis.
Nadien beslist U al dan niet om lid te worden van onze vereniging.

Onze leden kunnen binnen de club hun hondenvoeding aankopen aan clubprijs, dit in samenwerking met de firma CAROCROC.
Het is een uitstekende hondenvoeding van hoogwaardige kwaliteit !
Voor inlichtingen of aankoop kan men steeds terecht bij Martine Manhaeghe, die U de nodige uitleg zal verstrekken.

                                                 


2. CLUBREGLEMENT

 • Elk lid zal zich waardig gedragen en het belang van de club voorop stellen.
  Ten allen tijde zal de geleider handelen in een sportieve geest en in goede verstandhouding met de andere clubleden.
 • Het clubbestuur duldt geen enkele vorm van brutaliteit, noch op het terrein, noch buiten de trainingsuren.
 • Prikbanden, elektrische schrikbanden, teletact, stampen, slaan of elke vorm van folteren hebben directe schorsing
  tot gevolg.
 • Iedere geleider zal zich uitsluitend met zijn eigen hond bezighouden en zijn dier steeds onder controle en
  aan de leiband houden.
 • Tijdens de les worden, behalve de lesgever en het bestuur, enkel de werkende honden en hun geleiders
  toegelaten op het oefenterrein.
 • Raadgevingen van de instructeurs moeten steeds worden opgevolgd en de door hen aangeduide oefeningen uitgevoerd.
 • Hondenpoep wordt onmiddellijk door de geleider opgeruimd. Een goede raad:
  gebruik het hondentoilet vooraleer het terrein te betreden !
 • Op het oefenterrein wordt NIET gerookt.
 • Loopse teven zijn niet toegelaten in de club tot 1 week na de loopsheid.
 • De hond dient tijdig en gedegen ingeënt te worden tegen honden- en katteziekte en eventueel tegen heersende epidemieën.
  Raadpleeg hierover uw dierenarts. Het inentingsbewijs kan ten allen tijde door het clubbestuur worden opgevraagd.
 • Honden die drager zijn van besmettelijke ziekten, vlooien of andere parasieten, zal de toegang tot de clubterreinen
  ontzegd worden tot na de behandeling door een dierenarts en de hond vrij is van dergelijke ongemakken.

 

 
3. BIJWONEN VAN DE LESSEN

 • De lessen worden in groep gegeven. Behoudens overmacht zullen de lessen steeds op de voorziene tijdstippen plaatsvinden.
 • Ook bij slecht weer gaan de lessen gewoon door. Elke uitzondering op de normale regeling zal tijdig meegedeeld worden.
 • De geleider dient tijdig aanwezig te zijn. Komt U toch te laat, dan zal de toelating aan de lesgever gevraagd worden om alsnog de groep te vervoegen.
 • Het is aan te raden om de hond voor de aanvang van de les uit te laten in het hondentoilet.
 • In elke klas volgen de leden alle richtlijnen van de lesgever die gebaseerd zijn op het lesprogramma en de leermethodes die het instructeurcorps gezamenlijk heeft goedgekeurd.
 • Indien één of meerdere geleiders op andere oefeningen willen trainen, kan dit vooraf met de instructeur besproken worden.
 • Wanneer de geleider zich niet schikt naar de richtlijnen van de lesgever of een bron is van blijvende storing,
  kan hij uit de les gezet worden.
 • Als een clublid niet akkoord is met een op het terrein genomen beslissing, kan hij bezwaar indienen bij het bestuur.
 • Er mag per geleider slechts één hond in dezelfde les aantreden.
 • Tijdens de les dient beloning en de correctie met de stem aangepast te zijn aan het karakter van de hond.
 • Voor elke les is het nodig om een goede halsband, een voldoende lange leiband (geen rolband) en een apporteervoorwerp mee te brengen.

4. DE PROGRAMMA’S

 • H.S.KUURNE is een school voor gezelschapshonden zowel met als zonder stamboom.
 • Zij wil de geleider de bekwaamheid bijbrengen om een plezierige en gehoorzame vriend van zijn hond te maken,
  die ook in de mensenmaatschappij door zijn fatsoenlijk gedrag niemand tot last is.
 • Alle lessen beginnen stipt volgens uurrooster.
  De lessen zijn aangepast aan de gemiddelde fysieke conditie van de honden.
 • Gebruik elke minuut om van bij de aanvang van de les intensief met uw hond bezig te zijn.
 • De lessen verlopen in klassengroepen onder leiding van ervaren lesgevers.

                           

DE  PUPPY KLAS

Trainingen:  Zondag om 9h, dinsdag om 19h.

De puppy’s worden toegelaten vanaf 8 weken, mits alle inentingen te hebben gekregen.
De lessen worden gegeven op basis van de positieve gedragstraining.

Volgende oefeningen komen aan bod:

 • Aandachtsoefeningen
 • Zijn naam, gekoppeld aan het commando “Kom hier”
 • Begin van wandelen met volledige aandacht
 • Aanleren van de houdingen : zit, lig en recht.
 • Rustig en in volle vertrouwen nemen van diverse toestellen
 • Tandjes tonen

 

Vanaf de leeftijd van 6 maanden mag de pup overgaan naar de A-KLAS.

                                            

 

De A-KLAS

DOEL

We beogen:

 • Een trainingsmethode met als doel een sociale en gehoorzame hond op te leiden.
 • Een leerplan die een mengeling is van hondvriendelijke en klassieke training.
 • Een hond die reageert, mits bevel, op situaties in onze dagelijkse omgeving.
 • Een training die van in het nest door de teef wordt toegepast.
 • Een methode gericht naar de normen van de K.K.U.S.H.

         Met deze manier krijgt men een sociale hond, waar men overal mee naar toe kan.

HOE

Na een goed uitgevoerde oefening wordt de hond steeds beloond.
Alles wordt uitgevoerd in samenspraak tussen geleider en lesgever.

De geleider blijft steeds de meerdere van de hond.

De oplettendheid van de hond voor zijn baas wordt hier sterk benadrukt door aandachtsoefeningen.

Een ruk aan de leiband is toegestaan, daar dit hetzelfde effect heeft als zou de teef de puppy corrigeren
door het bij het nekvel tot de orde te roepen.

Ervaren lesgevers staan U bij de opleiding van uw hond bij.
Zij geven raad bij eventuele problemen.
Steeds wordt er gestreefd naar een hondvriendelijke manier om de problemen op te lossen.

KORT EN PRAKTIJKGERICHT SAMENGEVAT

In de A – klas groep :

 • In samenspraak met de geleider zijn slipkettingen, halfsluithalsbanden en gewone halsbanden toegelaten.
 • Zijn prikkettingen ten strengste verboden.
 • Dient de leiband om een correctie te geven op een aanvaardbare manier.
 • Wordt de hond steeds beloond na een goed afgewerkte oefening.
 • Kunnen de aangeleerde oefeningen thuis herhaald worden. Elke dag 15’ is genoeg.                          

                                                            

 

ORGANISATIE VAN DE TRAININGEN BINNEN DE A-KLAS

De trainingen worden in groep gegeven door ervaren lesgevers.

Wanneer de groep te groot is wordt deze gesplitst.

Iedere training duurt ongeveer 45 minuten.

Iedereen start in de puppy klas.

Elke eerste dinsdag en zondag van de maand kan men een overgangstest doen  om
naar de B-groep over te gaan ( brevetgroep ).

                                                                                                                                   
                                             

 

 

DE  B–KLAS

In de B-klas is het de bedoeling om uiteindelijk het gehoorzaamheidsbrevet te behalen.
De oefeningen van de A-klas worden verder ingeoefend en geperfectioneerd.
De nieuwe oefeningen zijn: - het los volgen en het terugroepen na onderbreking.

Voor de deelname aan een brevet wedstrijd (of voor andere wedstrijden) is het noodzakelijk dat vooraf een werkboekje wordt aangevraagd bij de K.K.U.S.H.
Voor de aanvraag van een werkboekje kunt U steeds terecht bij de lesgevers van de B-klas of bij Martine Manhaeghe.

De examens voor het behalen van een brevet staan open voor alle honden waarvan de eigenaar lid is van een hondenschool aangesloten bij de K.K.U.S.H.
Om het brevet te bekomen moet de hond minstens 50% van de punten behalen per oefening en 60% op het totaal van de te behalen punten.
De hond die een onvoldoende heeft voor één oefening kan dus onmogelijk het brevet behalen.
Maximum 2 mislukte oefeningen mogen één maal overgedaan worden.
Indien deze herkansing slaagt, wordt slechts de helft van de punten op deze oefening toegekend.

Dit brevet wordt één maal per jaar ingericht in onze hondenschool tijdens onze Nationale wedstrijd begin juli.
Daarnaast kan men terecht in andere hondenscholen die een Nationale wedstrijd inrichten en aangesloten zijn bij de K.K.U.S.H.

Voor inschrijvingen zal de lesgever van deze groep U met raad en daad bijstaan.

De overgang naar de groep  “ Debutanten”  kan maar gebeuren wanneer hond en geleider het brevet behaald hebben.

Puntenverdeling brevet per oefening

1. Aangelijnd volgen                                15 P.
2. Los volgen                                             15 P.
3. Terug naar plaats                                15 P.                            
4. Down = blijven liggen                          10 P.
5. Terugroepen in zitvoor                       15 P.
6. Houdingen                                             10 P.
7. Voorstellen van de hond                        5 P.
8. Apporteren                                            15 P.
9. Algemene houding            

                                    TOTAAL:         100 Punten

 

          

DEBUTANTEN

De oefeningen zijn voornamelijk opgebouwd rond deze die reeds werden uitgevoerd tot het bekomen van het brevet. Voornamelijk het los en aangelijnd volgen worden in deze klas geperfectioneerd, alsook het oproepen met onderbreking.

In deze klas spitsen de lessen zich hoofdzakelijk toe op een wedstrijdtraining voor de gebrevetteerde honden.

Wekelijks kan men in diverse hondenscholen deelnemen aan wedstrijden vanaf de debutanten klas.

Let wel: dat deelnemen aan wedstrijden volledig de keuze is van de leden zelf, en niet verreist is om in deze groep
de opleiding van hond en geleider verder te zetten.


PROGRAMMA 1

Alle voorgaande oefeningen worden in deze groep verder uitgediept.
Een nieuwe uitdaging in dit programma is de zoek-apport enerzijds en het uitvoeren van diverse oefeningen
op-, onder-, of naast toestellen anderzijds.

De overgang van debutanten naar programma 1 gebeurt na het deelnemen aan 10 wedstrijden waarin
minimum 85 punten op 100 werden behaald.
Na 10 wedstrijden van 95 op 100 te hebben gespeeld over twee sportjaren is men verplicht over te gaan naar programma 1.

Bij ons in de club kan men meetrainen in programma 1 wanneer men 5 wedstrijden bij de debutanten heeft gespeeld met minimum 85 op 100.

PROGRAMMA 2

Dit is het hoogste programma dat men kan bereiken in de categorie gehoorzaamheid.  

Nieuw in deze klas is: losse wandeling gecombineerd met houdingen, zoeken van een verloren voorwerp,
terugsturen van de hond naar een aangeduide plaats.

De oefeningen in dit programma zijn van een zodanige moeilijkheidsgraad dat de hond
praktisch alle opgelegde taken los en zelfstandig uitvoert op bevel van de geleider.

De overgang van progr.1 naar progr.2 gebeurt op basis van 10 wedstrijden binnen programma 1 waarbij
minimum 90 punten op 100 werden behaald.
Indien er binnen twee sportjaren ( 16.08.jaar tot 15.08.jaar+1) 10 wedstrijden gespeeld werden met
een resultaat van 95 punten, moet men overgaan naar programma 2. 


5. UURROOSTER TRAININGEN

       
GROEP          DINSDAG          VRIJDAG          ZONDAG

Puppy’s       19.00-19.30        geen les         09.00-09.30
                  19.30-20.00                             09.30-10.00

A-klas          19.00-20.00       geen les         09.30-10.30

B-klas          20.15-21.15      20.15-21.15      10.45-11.45

Debutanten  20.15-21.15      20.15-21.15      10.45-11.45

GP 1             20.15-21.15      19.00-20.00      10.45-11.45

GP 2             19.00-20.00      19.00-20.00      10.45-11.45

 

6. DE LESGEVERS

                                                   Verantwoordelijke

PUPPY’S: Martine Manhaeghe                                                 

A-klas:     Gino Vanneste , Willy Lodewijkx , Frederick Smagghe

B-klas:     Geert Rosseel ,Virginie Tavernier ,Martin Sanders                      

Debutanten:  Willy Lodewijkx, Danny Demiddele , Martin Sanders 

GP 1:  Willy Lodewijkx, Danny Demiddele , Martin Sanders                             

GP 2:  Martine Manhaeghe,  Martin Sanders

 

7. NUTTIGE TIPS

 • Ieder lid moet een famieliale verzekering hebben.
 • Neem geen risico’s en vermijdt dat uw hond een andere hond bijt.
 • Zorg ervoor dat uw hond in de kantine steeds aan de leiband is.
  Hou hem ook in het oog, zodat niemand over de leiband of de hond kan vallen.
 • Bewaar tijdens de lessen steeds een redelijke afstand van andere honden.
 • Laat kinderen niet alleen rondlopen en laat nooit toe dat ze plots vreemde honden knuffelen.
 • Let op uw hond als andere mensen vragen om hem te mogen aanraken.
 • De oefenterreinen zijn enkel toegankelijk in het bijzijn van een lesgever.
 • Activiteiten i.v.m. H.S.K. worden  op het bord in de kantine meegedeeld.
 • Laat uw hond nooit in de wagen achter bij zeer warm weer !
 • Maak dat uw hond netjes naar de school komt !

 

                    

8. WIST U ?

 • Dat het hondentoilet zich bevindt links aan de ingang van onze club.
 • Dat H.S.Kuurne in 2003 een Belgisch kampioen in zijn rangen telde, Mike Sanders behaalde deze titel met
  Border Collie “ SHANA,”  in GP 2.
 • Dat bijna wekelijks onze wedstrijdspelers actief zijn om over gans België deel te nemen aan gehoorzaamheidswedstrijden.
 • Dat achter onze kantine een speelpleintje voorzien is voor de kinderen van onze leden.
  Het is volledig afgesloten en is verboden voor honden.
  De speeltuigen zijn voor kinderen tot 12 jaar.
  Het bestuur is echter niet verantwoordelijk voor even
  tuele ongevallen.
 • Dat het bestuur dagelijks instaat voor het kuisen en het openhouden van onze kantine, alsook het gras maaien en onderhouden van de terreinen, dit op vrijwillige basis.
 • Dat familieleden en kennissen van onze leden, alsook kijklustigen steeds welkom zijn.
 • Dat het secretariaat zich bevindt links bij het binnenkomen in onze kantine.

Het bestuur van H.S.Kuurne is ervan overtuigd dat ze met deze info brochure U de meest essentiële inlichtingen
over de club heeft verstrekt.                                          

     
Het bestuur en lesgevers van H.S.Kuurne wensen U een plezierige en leerrijke tijd in onze club .

                                          
      

 

 

 

 

Top